Nowości SM Kisielin

Uchwałą Nr 2/2017 z dnia 23.01.2017

UCHWAŁA NR 2/2017

RADY NADZORCZEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KISIELIN W ZIELONEJ GÓRZE

z dnia 23 stycznia 2017 roku

w sprawie zmiany Regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej „KISIELIN” w Zielonej Górze.

Na podstawie § 35 ust. 1 pkt. 19   Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „KISIELIN” w Zielonej Górze, Rada Nadzorcza uchwala zmianę niektórych przepisów Regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność SM „KISIELIN” w Zielonej Górze  zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

 

§ 1

Zmianie ulega § 3 ust. 1 Regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność SM „KISIELIN” w Zielonej Górze , który otrzymuje następujące brzmienie:

㤠3

1. Zarząd podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert w prasie o zasięgu lokalnym, w prasie o zasięgu ogólnopolskim, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni (www.smkisielin.pl)”

§ 2

Zmianie ulega § 5 ust. 3 Regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność SM „KISIELIN” w Zielonej Górze , który otrzymuje następujące brzmienie:

㤠5

3. Oferenci zobowiązani są składać oferty pisemne w zamkniętych kopertach. Do oferty należy dołączyć dokumenty o dowody spełnienia warunków, o których mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu.”

§ 3

Zmianie ulega § 6 ust. 1 Regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność SM „KISIELIN” w Zielonej Górze , który otrzymuje następujące brzmienie:

㤠6

1. Zarząd ustala wysokość wadium i podaje je do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu. Wysokość ustalonego wadium nie może być wyższa niż 10% ceny wywoławczej netto.”

§ 4

Zmianie ulega § 11 Regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność SM „KISIELIN” w Zielonej Górze , który otrzymuje następujące brzmienie:

㤠11

1. Część jawna przetargu jest otwarta dla oferentów.

2. Obecność oferentów nie jest obowiązkowa.

3. W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując obecnym oferentom informacje, o których mowa w § 4 i § 12 Regulaminu.

4. Oferentom nieobecnym na przetargu przewodniczący komisji przetargowej lub upoważniona przez niego osoba przekaże na żądanie oferenta informacje, o których mowa w § 4 i § 12 Regulaminu.

§ 5

Pozostałe postanowienia Regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność SM „KISIELIN” w Zielonej Górze pozostają niezmienione.

§  6

Wykonanie uchwały Rada Nadzorcza powierza Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „KISIELIN”.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Ogłoszenie o przetargu sprzedaż gruntów os. Śląskie

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „ KISIELIN ”

ul. os. Pomorskie 8 w Zielonej Górze

zaprasza do udziału w pisemnym przetargu  nieograniczonym

Nr 6/2017

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na os. Śląskim

w Zielonej Górze

wpisanej do księgi wieczystej KW ZG1E/00106950/3

Nieruchomość stanowi  działka oznaczona w ewidencji gruntów

Nr 393/28, obręb 42 o powierzchni 2 566,00 m²

Cena wywoławcza za działkę wynosi 268 700,00 zł netto, wadium 20 000,00 zł.

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie

z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

 

Teren , na którym położona jest nieruchomość posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej

w Zielonej Górze, uchwalony uchwałą Nr LXXV/667/06 Rady Miasta Zielona Góra

z dnia 24.10.2006r.

Zgodnie z tym planem przedmiotowa działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem „1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „KISIELIN”

w Zielonej Górze, os. Pomorskie 8  w terminie do dnia 16.03.2017r. do godz. 9°°

w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„ Przetarg nieograniczony Nr 6/2017 na sprzedaż  nieruchomości gruntowej

dz. Nr 393/28”.

Przetarg nieograniczony Nr 6/2017 odbędzie się w dniu 16 marca 2017r. o godz. 10°°

w siedzibie Spółdzielni.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  określonego w ogłoszeniu wadium.

Wadium należy wpłacić na konto SM „KISIELIN” w Zielonej Górze

najpóźniej na dzień przed złożeniem oferty

Nr rachunku 83 1160 2202 0000 0002 6148 4926

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć

„ Przetarg nieograniczony Nr 6/2017 na sprzedaż nieruchomości gruntowej  dz. Nr 393/28”

oraz podać nazwę podmiotu, osoby prawnej lub fizycznej będącej uczestnikiem przetargu.

Wadium przepada na rzecz SM „ KISIELIN” w przypadku uchylenia się kandydata na nabywcę nieruchomości od zawarcia umowy kupna – sprzedaży jak i w innych wskazanych w regulaminie.

Regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej

www. smkisielin.pl

Szczegółowe warunki przetargu  i  informacje można uzyskać w dziale

Eksploatacyjno – Technicznym Spółdzielni , tel. 68 3209313, 68 3209811.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty , a także unieważnienia

przetargu ofertowego bez podania przyczyny.

 

Ogłoszenie o przetargu sprzedaż gruntów os. Śląskie

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „ KISIELIN ”

ul. os. Pomorskie 8 w Zielonej Górze

zaprasza do udziału w pisemnym przetargu  nieograniczonym

Nr 6/2017

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na os. Śląskim

w Zielonej Górze

wpisanej do księgi wieczystej KW ZG1E/00106950/3

Nieruchomość stanowi  działka oznaczona w ewidencji gruntów

Nr 887, obręb 42 o powierzchni 6 629,00 m²

Cena wywoławcza za działkę wynosi 636 000,00 zł netto, wadium 20 000,00 zł.

Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie

z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

Teren, na którym położona jest nieruchomość posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kisielińskiej Dzielnicy Mieszkaniowej

w Zielonej Górze, uchwalony uchwałą Nr LXXV/667/06 Rady Miasta Zielona Góra

z dnia 24.10.2006r.

Zgodnie z tym planem przedmiotowa działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem „ 1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „ KISIELIN”

w Zielonej Górze, os. Pomorskie 8  w terminie do dnia 16.03.2017r. do godz. 9°°

w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„ Przetarg nieograniczony Nr 6/2017 na sprzedaż  nieruchomości gruntowej dz. Nr 887”.

Przetarg nieograniczony Nr 6/2017 odbędzie się w dniu 16 marca 2017r. o godz. 10°°

w siedzibie Spółdzielni.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  określonego w ogłoszeniu wadium.

Wadium należy wpłacić na konto SM „KISIELIN” w Zielonej Górze

najpóźniej na dzień przed złożeniem oferty

Nr rachunku 83 1160 2202 0000 0002 6148 4926

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć

„ Przetarg nieograniczony Nr 6/2017 na sprzedaż nieruchomości gruntowej dz. Nr 887” oraz podać nazwę podmiotu, osoby prawnej lub fizycznej będącej uczestnikiem przetargu.

Wadium przepada na rzecz SM „ KISIELIN” w przypadku uchylenia się kandydata na nabywcę nieruchomości od zawarcia umowy kupna – sprzedaży jak i w innych wskazanych w regulaminie.

Regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej

www. smkisielin.pl

Szczegółowe warunki przetargu  i  informacje można uzyskać w dziale

Eksploatacyjno – Technicznym Spółdzielni , tel. 68 3209313, 68 3209811.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty , a także unieważnienia

przetargu ofertowego bez podania przyczyny.